โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 45 ลบ.ม. บริษัท เคเคแอลเวสทรทเมนท์ จำกัด จ.ระยอง

โครงการนี้ การออกแบบจำเป็นต้องมีการแยกตะกอน เพื่อที่จะดึงโลหะหนักออก หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าระบบบำบัดขนาดใญ่ตามที่ออกแบบไว้