โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนลจังหวัดยโสธร

จมูกข้าวให้ 50 ความต้องการของเจ้าของโครงการตองทำระบบบำบัดรองรับน้ำจากอาคารฟอกไตซึ่งมีค่า TDS สูงทางผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ระบบบำบัดที่มีคุณภาพรองรับตะกอนสูงและการออกแบบนั้นต้องรวบรวมน้ำเสียจากอาคารรอบข้างเข้ามาสู่ระบบด้วย การคำนวณตามปริมาตรน้ำเสียจึงอยู่ที่ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื่องจากคำนวณจากปริมาณเตียงคนไข้อาคารรอบข้างซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเจ้าของโครงการเป็นอย่างมากการดีไซน์จึงจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ข้ามไปยังทูลบาร์