โครงการบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม

โครงการบำบัดน้ำเสียรวมโรงพยาบาลบางเลนเป็นโครงการที่มีน้ำเสียจากโรงพยาบาลแต่เป็นน้ำโสโครกปกติไม่มีค่า bod หรือ pdf สูงแต่ทางเจ้าของโครงการต้องการใช้ถังเฟอร์โรซีเมนต์ (ซึ่งปกติทางบริษัทจะเลือกใช้ถัง fiberglass

ข้ามไปยังทูลบาร์